ana sayfa        düzen kuşağı        kurgu kuşağı        yapım kuşağı        ders dökümanları        sunular        icatlar        bilim adamaları       iletişim
ana sayfa        düzen kuşağı        kurgu kuşağı        yapım kuşağı        ders dökümanları        sunular        icatlar        bilim adamaları       iletişim
Copyright © 2010 dersimizteknoloji.com / Kayseri
GİRİŞ
        Bu etkinlikte öğrenciler, hayatlarında merak ve hayal ettiklerini, değiştirmeyi, geliştirmeyi, kolaylaştırmayı düşündüklerini ifade ederler. Bunların çözümüne yönelik fikirleri ortaya çıkaran grup çalışması yaparlar. Ortaya çıkardıkları fikirleri kurgularlar.
        “İlk Adım” etkinliğinde yaratıcı düşünmenin ilk basamağı olan düşünmeyi öğrenme yönünde adımlar atan öğrenciler bu bölümde yaratıcı düşünceyi bu temel üzerine yapılandırırlar. Öğrenciler düşünme ve serbestçe ifade etme önündeki engelleri aşarak yaratıcı düşüncelerinin önünü açarlar.
        Yaratıcılıkta, bir sorunun farkına varılarak tanımlanması, olası çözüm yollarının araştırılması, sınanması ve belli bir çözüme ulaşılması vardır. Öğrencinin ürettiği fikirlerin çokluğu, bu fikirlerin özgünlüğü ve hayal gücü ile ulaşılan değişik kavram ve konular onun farklı düşünebilme yeteneğini ortaya koyar.
         Bu etkinlikte öğrencilerden değişik fikirler üretebilmesi için “…nedir? Niçin? Neden?  Ne kadar? Nasıl? Ne zaman? Nerede? Eğer... ne olur? …vb.” soruların cevaplarını düşünmesi, fikir ortaya çıktıktan sonra da “daha başka”, “Bundan başka neler olabilir?”, “Böyle olsaydı ne olurdu?”, …vb. sorularla sorgulama yapması, sorunun çözümüne ait fikirlerini, hayallerini de yazarak ve çizerek ifade etmesi beklenir. Ortaya çıkan çözüm önerisini sınıfla paylaşması için uygun ortam sağlanır.
        Öğrencinin ifade özgürlüğünü, özgünlüğünü, merakını, araştırıcılığını ve kendine güvenini sınırlayan herhangi bir durum veya faaliyet, yaratıcılığın gelişmesini engeller. Öğrencinin okuma, inceleme, sorgulama, eleştirme veya yeni çözümler arama ve düşünme için zamanının kalmaması, onun önüne yapay hedefler çıkarır. Sonuç olarak da yaratıcı davranışların geliştirme çabasını köreltir. Bu nedenle aşağıda örnek olarak verilen benzeri ifade ve davranışların kullanılmasından kaçınılır.    
• Fikir iyi ama…
• Gerçekçi ol, bu çok hayalci…
• İnsanlar bundan hoşlanmayacak…
• Yapımı güç…
• Buna hazır değiliz…
• Üzerinde çok çalışılması lazım.
• Bu şekilde yapmak uygun değil.
• Daha önce bunu denedik de çalışmadı.
• Söyleneni/ çizileni dikkate almamak
• Bunu deneyecek kadar çılgın kimse çıkar mı?
• Yeterince iyi değil.
• Bu senin işin değil… vb.
        Öğrenciyi düşünmeye yönlendirilerek ederek yaratıcı düşünme süreçlerinin gelişimini sağlayacak ifadelerin kullanılmasına özen gösterilir. Bu amaçla aşağıda örnek olarak verilen benzeri ifade ve davranışlar kullanılır.
• Evet ve…
• İyi bir düşünce/nokta/yorum…
• Mükemmel, haydi deneyelim.
• Ayrıntılarını anlatır mısın?
• Avantajları neler?
• Dezavantajlarını nasıl giderebiliriz?
• Gerçekleştirmene nasıl yardım edebilirim?
• Hoşuma gitti!
• İlginç görünüyor!
• Eğlenceli görünüyor!
• Arkadaşınızın önerisini anlamaya çalışalım.
• Arkadaşınızın önerisi bitinceye kadar sözünü kesmeyin.
• Önce bir gözden geçirip inceleyelim.
        Yaratıcılığın ana özelliği özgün ürünler vermesidir. Zaman alan bir süreçtir. Bu nedenle özgün ürünlerin ortaya çıkması süreçte elde edilen ilerlemeyle olur. “Düşünelim Çözelim” etkinliği, öğrencilerin bireysel olarak yapacakları etkinliklerde yaşayacakları süreci fark etmeleri için planlanmıştır. Bu etkinlikte öğrencilerin ya- ratıcılıklarını engellememek amacıyla somut bir örneğe yer verilmemiştir. Ancak etkinlik, odak noktasında yer alan kazanımların tümünü genel olarak kapsamaktadır.

ÖĞRENME / ÖĞRETME SÜRECİ

        Öğrencilere neyi/neleri değiştirmek, geliştirmek, kolaylaştırmak, güzelleştirmek vb. istedikleri ve bunlara yönelik hayallerinin neler olduğu sorulur. Bu amaçla beyin fırtınası yapılır. Öğrencilerden gelen cevaplar tahtaya yazılarak listelenir. Cevaplar alınırken öğrencilerin düşüncelerinin sınırlandırılmamasına özen gösterilir ve her türlü düşüncenin önemli olduğu hissettirilir.
        Öğrenciler gruplara ayrılır. Her grup listelenerek ifade edilmiş düşüncelerden birini seçer. Öğrencilere seçtikleri düşüncenin çözüme ulaştırılması beklenilen bir sorun olduğu hissettirilir. Gruplar seçtikleri soruna olası çözüm önerileri getirmeye çalışırlar. Çözüm önerileri yazı ve çizimle ifade edilir. Her gruba getirilen çözüm önerilerinin grup sözcüleri tarafından sınıfa sunulması için olanak sağlanır. Sunu sonrası diğer grupların, problemin çözümüne yönelik görüş ve değerlendirmeleri alınır. Sınıfça yapılan değerlendirmelerden sonra ortak bir çözüme ulaşılır. Grup içi çözüm önerisi, karar verilen ortak çözüm önerisi dikkate alınarak yeniden ifade edilir. Öğrencilerden bu aşamada çözümlerini ifade etmeleri için özel bir gösterim tekniği kullanmaları beklenmez. Her grubun çözüm önerisi tartışılarak
nihai çözüme ulaşılır.
        Gruplara benzer amaçlar için kâğıtlara çizilmiş etkinlik ekinde verilen resimler dağıtılır. Her grup dağıtılan kâğıttaki çizimleri inceleyerek anlamaya çalışır. Grupların bu çizimlerden ne anladıklarını yazmaları ve sözlü olarak ifade etmeleri beklenir. Her grup çizimden ne anladığını yazılı olarak ifade eder, çözümün ne olduğunu sınıfa anlatır. Öğretmen gruplara çizimde anlatılmak istenen çözümü açıklar. Çizimlerin gruplar tarafından doğru anlaşılıp anlaşılmamasının sebepleri tartışılır. Çözüm önerisinin herkes tarafından doğru anlaşılabilmesi için çizimlerin taşıması gereken nitelikler (net, açık, temiz, işlevi anlaşılır ve açıklanmış vb. tartışılarak listelenir. Öğrencilere yaptıkları bu çalışma ile çözümün sözlü ve yazılı anlatıma gerek duyulmadan çizimle de anlatılabileceği keşfettirilir.
        Öğrenciler “Düşünelim Çözelim” grup etkinliği ile yaratıcı düşüncelerini ortaya çıkarırlar. Aynı odak noktası içinde bireysel olarak yapacakları etkinliklerde yaşayacakları süreci grup etkinliğinde fark ederler.

Örnek Çalışmalar...
BİLGİ NOTLARI

NOT 1 : Bu etkinliğin amacı; öğrencilerin gerçekleştirme kaygısı olmaksızın hayatlarında merak ve hayal ettiklerini, değiştirmeyi, geliştirmeyi, kolaylaştırmayı düşündüklerini özgürce ifade etmelerini sağlamak ve bunların çözümüne yönelik fikirleri ortaya çıkaran çalışmalar yaptırmaktır. Ortaya çıkan kurgularda günümüz teknolojisi ile nasıl yapılacağı endişesi olmamalıdır.Öğrenciler farklı sorunlar ortaya çıkarabilmeleri için etkinlik girişinde yakından uzağa ilkesinden yola çıkarak yaşamlarını sorgulamaları için yönlendirilir. Öğrencilerin ufkunu açması için kılavuz ekinde verilen sorun çözmeye dayalı buluş hikâyeleri sınıfala paylaşılır. Program ekinde verilen buluş hikâyeleri ve bilim insanlarının biyografilerinin dışında  öğretmenler, zümre kararıyla ve okul idaresini bilgilendirmek kaydıyla benzer çalışmaları sınıfla paylaşabilirler.
NOT 2 : Öğrenciler sosyal olayların çözümüne yönelik  istekte bulunabilirler. Bu istekler dinlenir. Ancak sorunun kapsamını bireysel olarak  çözebileceği noktaya taşıması sağlanır. Bu amaçla “Nasıl… ?” soruları öğrencilere sürekli sorulur. Grupların 5 kişiyi geçmemesine dikkat edilir. Sınıf ortamı grup içi iletişim ve etkileşimin sağlanacağı biçimde düzenlenir. Etkinliğin sınıf içi planlanmasında, grupların çözüme ulaşmaları, ders dışında çalışmaları ve araştırma yapmaları için fırsat verilir. Sınıf içinde çözümlenmek üzere istenilen nitelikte sorun gelmeyebilir. Bu durumda etkinlik ekinde verilen benzer amaçlar için çizilmiş resimler dağıtılır ve incelemeleri istenir. Grupların yaptığı çalışmalar, taslak şekilde olabilir. Farklı sorgulamalar yapılarak çözümlerine nitelik kazandırmaları için teşvik edilir. Grupların buldukları çözümlere yönelik öğrencilerden olumsuz görüşler gelebilir. Gelen görüşlerin yapıcı olmasına dikkat edilir. Bu çalışmada ortaya konulan düşüncenin bir hayal olduğu, gerçekleştirilmesinin beklenmediği hatırlatılır. Günümüz teknolojisi  ile gerçekleşmese bile gelecek adına düşüncelerin kurgulanmasının önemi vurgulanır.
NOT 3 : Gruplardan birine verilecek olan bu resimler anlaşılırlığı güç resimlerdir. Fonksiyonları açık ve anlaşılır ifade edilmemiştir. Çözmek istediği sorun açık ve anlaşılır değil ve geliştirilmeye ihtiyacı vardır. Verilen resim çoğaltılarak gruplara dağıtlır. Bu resimde anlatılmak istenilen düşünce buldurulmaya çalışılır. Cevaplar grup sözcüleri tarafından açıklanır. Verilen cevaplar yapıcı olarak eleştirilir. Bu resmin doğru anlaşılabilmesi için nasıl ifade edilmesi gerektiği tartışılır. Öğrenciler bu amaçla düşünce üretir. Benzer amaçlar için çizilmiş başka resimler de kullanılabilir. Gruplara dağıtılmak üzere benzer amaçlar için çizilmiş başka resimler de kullanılabilir.

BİLGİ NOTU!

“Düşünelim Çözelim” Etkinliğinin Değerlendirilmesi

“Düşünelim Çözelim” etkinliği aşağıda verilen formlar kullanılarak yapılır. Öğrenciler etkinlik bitiminde “Öz Değerlendirme Formu” ve “Grup Değerlendirme Formu”nu doldururlar. Öğretmen, öğrencileri etkinlik süresince “Öğrenci Gözlem Formu”nu kullanarak gözlemler. Bu form, öğrencilerin sınıf içi performansınının değerlendirilmesi ve bu etkinlikte kazanımlarının gerçekleşme  düzeylerinin belirlenmesi amacıyla kullanılır. Bu etkinliğin sonucunda öğrencilere, öğretmen not çizelgesinde yer alan “Sınıf İçi Etkinliklerdeki Performansı” puanı verilebilir.
ETKİNLİK 1- DÜŞÜNELİM ÇÖZELİM
6.Sınıf Etkinlikler
Kurgu kuşağı tanıtım sunusu indir ...                                                            Kurgu kuşağı tanıtım sunusu indir ...                                                  Kurgu kuşağı tanıtım sunusu indir ...                                                             Kurgu kuşağı tanıtım sunusu indir ...                                          Kurgu kuşağı tanıtım sunusu indir ...                                                             Kurgu kuşağı tanıtım sunusu indir ...